Kapok Bush * Kapokbos * Eriocephalus Ambiguus

Other Common Names
Afrikaans
Doringkapok
Grootdoringkapokbos
Steekmaryn

Sources: