African Bur-Grass * Gewone Wortelsaadgras * Tragus Berteronianus

Afrikaans
Gewone Wortelsaadgras
Kousklits
Dikgaarwortelsaadgras
Haasklits
Kleinwortelsaadgras
Kousgras
Luisgras
Lysgras
Raasklits
Wolklits
Wortelsaadgras

English
African bur-grass
Carrot Grass
Carrot Seed Grass
Carrot-seed Grass
Small Carrot-Seed Grass
Small Carrotseed Grass
Spiked Carrot-Seed Grass

Sources:
(*) https://www.inaturalist.org/taxa/169898-Tragus-berteronianus